ซ่อมบำรุง การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ซ่อมบำรุง การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
1. เครื่องสูบน้ำต้องมีสมรรถนะตามที่ระบุ และต้องมีความดันจ่ายสุทธิไม่น้อยกว่า276 กิโลปาสกาล(40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) อัตราสมรรถนะและความดันของเครื่องสูบน้ำแต่ละตัวอาจมีมากกว่า 1 ค่า โดยเครื่องสูบน้ำต้องสามารถสร้างแรงดันสุทธิได้ไม่ต่ำกว่าค่าแรงดันออกแบบ สำหรับค่าอัตราสมรรถนะที่ออกแบบแต่ละค่า

2. เครื่องสูบน้ำต้องสามารถสร้างแรงดันได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของความดันออกแบบเมื่อมีอัตรา
การไหลน้ำเป็น 1.5 เท่าของการออกแบบ
3. แรงดันสูงสุดสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องไม่เกิน 1.4 เท่าของแรงดันสูงสุดที่ออกแบบ
4. สำหรับการทดสอบข้อ 5 มีค่าการคลาดเคลื่อนของการทดสอบตามที่ระบุในมาตรฐานของ
สถาบันไฮดรอลิกในหัวข้อ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบโรตารี่ และแบบลูกสูบ
5. การทดสอบเครื่องสูบน้ำให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามรอบที่ได้รับการรับรอง ทำการพล็อต
กราฟสมรรถนะ ค่าแรงม้า และแรงดัน ณ จุดต่างๆดังต่อไปนี้
1) ที่จุดที่ไม่มีการไหล
2) ที่จุดที่มีอัตราการไหลที่ได้รับการรับรอง
3) และที่อัตราการไหลสูงสุด 1.5 เท่าของอัตราการไหลที่ได้รับการรับรอง

6. เครื่องสูบน้ำแกนตั้งต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะที่รอบที่ได้รับการออกแบบโดยแช่ในระดับ
ความลึกใต้น้ำต่ำสุดที่ได้รับการออกแบบและสูงสุดที่จะทำการติดตั้ง
7. การทดสอบการทำงานต่อเนื่อง
7.1 เครื่องสูบน้ำชนิดเสื้อเครื่องสูบน้ำแยก และมีเพลาแบบแกนตั้งต้องได้รับการทดสอบ
การทำงานต่อเนื่องที่อัตราความเร็วรอบที่ได้รับการออกแบบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดย
ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดสอบ ต้องไม่มีการสึกหรอของแบริ่งวัดได้จากการที่เครื่องสูบน้ำไม่ต้องการแรงม้าเพิ่มขึ้น

8 การอัดแรงดันน้ำทดสอบ
8.1 เสื้อเครื่องสูบน้ำและเสื้อด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำแบบเสื้อแยกชิ้น เครื่องสูบน้ำแบบ
ดูดจากทางด้านปลาย เครื่องสูบน้ำแบบท่อด้านจ่ายและท่อด้านดูดอยู่ในแนวระนาบ
เดียวกัน และเครื่องสูบน้ำแบบแกนตั้งต้องสามารถทนการทดสอบอัดแรงดันที่แรงดัน
สูงเป็นสองเท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดเป็นเวลา 1 นาที โดยไม่มีเกิดความเสียหาย
หรือที่แรงดัน 2,757.9 กิโลปาสกาล(400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) (ขึ้นกับว่าค่าใดสูงกว่า)

8.2 ท่อด้านดูดของเครื่องสูบน้ำแกนตั้งต้องทนแรงดันสูงเป็ นสี่เท่าของแรงดันด้านดูด
หรือ ที่ 2,757.9 กิโลปาสกาล(400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ขึ้นกับว่าค่าใดสูงกว่า เป็นเวลา
1 นาที โดยไม่เกิดความเสียหาย

การรายงานผล
การรายงานผลต้องแสดงข้อมูลต่างๆอย่างน้อยดังนี้
1 ระบุมาตรฐานที่ทดสอบ
2 ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานการทดสอบ
3 ชื่อของห้องปฏิบัติการ
4 ผู้สนับสนุนการทดสอบ
5 วันที่ทดสอบ และรหัสรายงานผลการทดสอบ
6 ผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อ
7 วันที่ที่ผลิตภัณฑ์มาถึงห้องปฏิบัติการ
8 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารและผลการทดสอบอุปกรณ์
9 ข้อมูลจากการสังเกตด้านพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ระหว่างและหลังการทดสอบ โดย
รายละเอียดในส่วนนี้รวมถึง รอยร้าว การเสียรูป การรั่วซึม
10 ระบุว่าผลการทดสอบนี้ให้รายละเอียดพฤติกรรมของตัวอย่างทดสอบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่