กรณีใด ที่จำเป็นต้องจัดฟันแบบใส ?

กรณีใด ที่จำเป็นต้องจัดฟันแบบใส ? หลักการทำงานของเครื่องมือจัดฟันแบบใสค่อนข้างต่างจากการจัดฟันแบบเหล็กพอสมควร โดยการเคลื่อนตัวของฟันทั้งหมดจะถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าตามแผนที่วางไว้โดยหมอจัดฟัน ซึ่งจะแสดงให้คนไข้ดูได้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Clincheck คนไข้จะสามารถเห็นได้ล่วงหน้าว่าฟันจะเคลื่อนไปทางไหนอย่างไรบ้าง

เครื่องมือแบบใสจะผลิตออกมาหลายๆชิ้น ซึ่งจะมีหมายเลขบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนเป็นลำดับ จำนวนของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส เคสง่ายก็จะมีจำนวนเครื่องมือน้อย เคสยากก็จะมีจำนวนเครื่องมือเพิ่มขึ้น ซึ่งเครื่องมือแต่ละชิ้นจะค่อยๆดันฟันทีละน้อยไปในทิศทางที่หมอจัดฟันต้องการ หมอจัดฟันอาจจะจำเป็นต้องติดปุ่มสีขาวเล็กๆไว้บนฟันซี่ที่เคลื่อนที่ได้ยาก ซึ่งจะสังเกตแทบไม่เห็น

กรณีใด ที่จำเป็นต้องจัดฟันแบบใส ?

– กรณีที่มีความผิดปกติของการสบฟัน (Malocclusion) ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงซับซ้อน
– การจัดฟันร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่นๆ เช่น การเติมฟัน, การเปิดช่องสำหรับใส่ฟันปลอม, การเปิดช่องสำหรับปักรากเทียม
– การเรียงตัวของฟันผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก, ฟันบิด, ฟันหมุน (Crowding)
– กรณีที่มีความผิดปกติของการสบฟัน (Malocclusion) ประเภทอื่นๆ เช่น ฟันห่าง (Spacing), ฟันยื่น (Protrusion), ฟันงุ้ม (Retrusion), ฟันหน้าล่างครอบฟันบน (Crossbite), ฟันสบเปิด (Openbite), ฟันสบลึก (Deepbite), ฟันสบเบี้ยว (Midline deviation), ฟันสบเอียง (Canting)

รายละเอียดขั้นตอนในการจัดฟันแบบใส “Clear aligner”

1. นัดปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน
ในครั้งแรก ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการซักประวัติ ตรวจนอกช่องปาก ได้แก่ วิเคราะห์รูปหน้า, วิเคราะห์การยิ้ม และตรวจการสบฟันอย่างละเอียด เพื่อวินิจฉัยปัญหา และวางแผนการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาจะได้ทราบแผนการรักษาเบื้องต้น โดยทันตแพทย์จัดฟันที่ปรึกษาจะเป็นทันตแพทย์ประจำตัว ที่จะทำการรักษาไปจนเสร็จสิ้นการรักษา ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันคลินิกทันตกรรมสไมล์ลอฟท์

2. ขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน
เป็นขั้นตอนในการเตรียมสภาพช่องปากทั่วไปให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ดีตามแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟันก่อนเริ่มการจัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน, การขูดหินปูน, การผ่าฟันคุด, การรักษารากฟัน, การถอนฟันเพื่อการจัดฟัน เป็นต้น

3. พิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นงาน Clear aligner
เมื่อเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งทำเครื่องมือ Clear aligner

4. รับเครื่องมือ Clear aligner
ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดรับเครื่องมือหลังพิมพ์ปาก 1-2 สัปดาห์ และจะทำการสอนอธิบายวิธีการถอดใส่ ในบางกรณีอาจต้องมีการตะไบฟันร่วมด้วย (Stripping) เพื่อหาพื้นที่สำหรับการเรียงฟัน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีวินัยและร่วมมือในการใส่เครื่องมืออย่างเคร่งครัด โดยปกติจะเปลี่ยนเครื่องมือแต่ละชุดทุก 2 สัปดาห์ (แต่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเคส) กรณีที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่ใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำ จะทำให้ระยะเวลาในการรักษายาวนานออกไปและไม่เป็นไปตามแผนการรักษา

5. ทำรีเทนเนอร์หลังจัดฟัน
เมื่อทำการจัดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำ เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (Retainers) ผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการใส่รีเทนเนอร์อย่างมีวินัยตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแนะนำ โดยทั่วไปจะต้องใส่ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 1 ปีแรก หลังจากนั้นจึงค่อยๆลดเวลาการใส่ลงจนเหลือแต่ตอนกลางคืน

6. นัดเพื่อตรวจเช็ครีเทนเนอร์และตรวจสุขภาพฟันประจำปี
โดยทั่วไปทันตแพทย์จัดฟันจะนัดเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาและเช็ครีเทนเนอร์ ในช่วงระยะเวลาหลังการรักษา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี พร้อมกับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี